Jak chráníme vaše osobní údaje v našem internetovém obchodě?

Provozovatelem internetového obchodu www.cerpadlazavlahy.cz je společnost

I&B TANDEM s.r.o., Novozámocká 16/97, 94905 Nitra, Slovensko

OS Nitra odd. Sro VI. č .: 32221 / N

IČO: 46772456

Vždy budeme postupovat podle zákonů.

Vždy se můžete obrátit na naši společnost. Upozorňujeme Vás na změnu právní úpravy ochrany osobních údajů, kterou přinesl zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZnOOÚ“) spolu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES, které vstoupí v platnost dne 25. 5. 2018. Ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. budete mít od 25. 5. 2018 právo požadovat informace a přístup ke zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Vaše práva můžete uplatnit písemně, elektronicky nebo telefonicky na adrese naší společnosti nebo na naší webové stránce www.cerpadlazavlahy.cz. Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona ZnOOÚ, a to v rozsahu: jméno a příjmení, adresa doručení, číslo telefonu a emailová adresa. My se tímto zákonem při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

Vaše údaje uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, při nákupu používáme šifrované spojení, aby žádný z údajů neunikl po cestě od vás k nám a naopak.

Nezpracováváme žádné z Vašich osobních údajů, jako např. adresu, mailovou adresu, zda telefonní číslo pro marketingové účely. Z tohoto důvodu od Vás nežádáme souhlas pro zpracování osobních údajů pro tento účel.

Jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje. Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, během které jsme povinni uchovávat Vaše osobní údaje, anonymizovány Vaše osobní údaje v našich databázích a informačních systémech. Máme nastavené přísná vnitřní pravidla uchovávání osobních údajů, které zajišťují, že informace neuchováváme déle, než jsme oprávněni nebo povinni zpracovávat.

Profilování a automatizované zpracování Vašich osobních údajů. Automatizované zpracování je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou používány výhradně automatické informační systémy, například IT aplikace, software, elektronické kalkulačky a pod. Profilování se používá za účelem vyhodnocení Vašich konkrétních osobních podmínek. Cílem profilování je poskytnutí kvalitních služeb přesně podle Vašich představ. Rádi bychom Vás informovali, že v rámci zpracování Vašich osobních údajů nepoužíváme profilování a ani automatizované zpracování Vašich osobních údajů.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů? Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit tato práva:

Právo na poskytnutí informace o zpracovávání Vašich osobních údajů.

Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje provozovatele, jeho zástupce a případně odpovědné osoby za ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů , oprávnění provozovatelé, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů SR, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům.

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů SR, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů.

Zpracováváme Vaše zastaralé, či nepřesné osobní údaje? Změnili jste například adresu bydliště? Informujte nás prosím, a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut).

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, zda jsou splněny podmínky pro vymazání osobních údajů. Může nastat situace, kdy máme povinnost nebo máme oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní údaje, který převažuje nad Vašimi zájmy. V tomto případě jsme oprávněni ponechat si Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování osobních údajů.

Máte právo nás požádat, abychom Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovaly.

Právo na přenosnost osobních údajů.

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli nebo jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje Vámi určenému subjektu v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky.

Právo namítat.

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracovávání osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení, zda odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů SR, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk, adresa pro elektronický poštovní styk: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V našem internetovém obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňuje, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky a chod našeho webu. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména), doručování (adresa a telefonní číslo na dodání Vámi objednaného zboží). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Seznam zprostředkovatelů s uvedením služeb, které nám poskytují:

1, STALKER MEDIA s.r.o., Polnokesovská 1668, 95115 Mojmírovce, IČO: 44 093 721 (poradenství v oblasti informačních technologií)

2, ASData group, s.r.o. Štúrova 30 949 01 Nitra, IČO: 47504871 (poradenství v oblasti informačních technologií)

Vaší objednávkou v našem webovém obchodě zároveň potvrzujete, že jsme vás ve smyslu platné legislativy informovali o tom, že jako prodávající budeme v procesu uzavírání a plnění kupní smlouvy zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování vašich osobních údajů bude prováděno v předsmluvních vztazích a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k vyřízení objednávky, dodání zboží a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.

Subjekty veřejné správy a jiné subjekty. Jsme zachovali mlčenlivost. Výjimkou této povinnosti je poskytování informací a osobních údajů vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, kteří jsou na to oprávnění ze zákona. Jde zejména o následující subjekty: soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, správci pohledávek státu, veřejné orgány, a pod.

Předávání osobních údajů. Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetí země a ani mezinárodní organizaci.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován