Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Tiskopis reklamačního formuláře naleznete ZDE:

8.1. Kupující může uplatnit reklamaci v sídle firmy prodejce nebo na výdejním místě ve kterém si zboží sobno vyzvedl.

8.2. Určená osoba na výdejním místě může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí prodávajícímu na vybavení a o reklamaci rozhodne prodávající.

8.3. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud se reklamovaná vada neprokáže nebo se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, bude reklamace zamítnuta. Pokud se jedná o vadu nezaručí a kupující souhlasí s placenou opravou, bude zboží opraveno za cenu dle aktuálního platného ceníku.

8.4. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.5. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.6. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.7. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.8. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5.týchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu) tak, že umístil tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.9. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby na výdejním místě.

8.10. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný Reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu. Kupující byl řádně seznámen s Reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenskej národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

8.11. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.12. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.13. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je přílohou číslo 3. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje.

8.14. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

8.15. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě.

8.16. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.17. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.18. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pokud kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

b) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

d) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,

f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

h) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

i) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neprodleně neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.,

8.19. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.20. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.21. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

8.22. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.23. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.24. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů,

nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.25. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.26. Doporučujeme pro přijetí reklamace aby reklamované zboží nebo jeho součásti nebyly nepřiměřeně znečištěné a splňovaly základní předpoklady pro hygienicky bezpečné vyřízení reklamace.

8.27. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

8.28. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství SR (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Seznam všech subjektů ARS zveřejňuje Ministerstvo hospodářství na stránce http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

8.29. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Výluky ze záruky:

8.30. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží nebo dílů používaných v souladu s jejich technickým určením. Předepsaná provozní údržba a doporučená provozní péči nejsou součástí bezplatného záručního servisu.

8.31. Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly:

mechanickým poškozením zboží

neodborným zásahem a změnami na zboží učiněnými provozovatelem, nebo třetí osobou

nesprávnou obsluhou nebo provozem zboží v rozporu s návodem k obsluze a/nebo zaškolením při instalaci a/nebo zanedbáním předepsané péče o zboží nebo užíváním v rozporu s obecnými zásadami

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému výrobcem zařízení

způsobem neslučitelným s technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR

nadměrným zatěžováním, přetížením, nadměrným užíváním

používáním nevhodného spotřebního materiálu nebo programového vybavení či příslušenství

ohněm, bleskem, atmosférickou nebo statickou elektřinou, vodou, vytopením, pádem, mechanickým poškozením vnějším vlivům, kolísáním napětí v el. síti a jinými nezvratitelnými událostmi