Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád pro osoby, které jsou spotřebiteli

(Platnost obchodních pdmínek od 15.5.2024)

1. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je I&B TANDEM s.r.o., se sídlem Novozámocká 16/97, 949 05 Nitra, zapsaná v OR Okresního soudu v Nitre, Oddíl: Sro; Vložka číslo: 32221 / N, (Dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího

Kontaktní údaje prodávajícího:

I&B TANDEM, s. r.o.
Novozámocká 16/97
949 05 Nitra
IČO: 46 77 24 56
DIČ: CZ684739056

Zápis v OR SR: Zápis v OR SR: Okresný súd Nitra; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 32221/N

Bankovní spojení:
Banka: FIO BANKA
Číslo účtu: 2400300300/2010

web: www.cerpadlazavlahy.cz
email: obchod@cerpadlazavlahy.cz
tel: 721 529 900

Orgán dozoru a dohledu: Inspektorát SOI pro Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na základě které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům SR a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.5. V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech SR nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

1.6. Všechny informace o nabízeném zboží v internetovém obchodě jsou převzaty z oficiálních zdrojů od jejich výrobců, resp. dodavatelů. V případě převzetí chybné informace má prodávající právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto informace opravit, doplnit nebo jinak modifikovat. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce ( dále jen "objednávka").

2.2. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce ( dále jen "objednávka"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky. Prodávající v zájmu vyloučení omylů telefonicky nebo jiným vhodným způsobem ověřuje platnost a rozsah objednávky, způsob platby a dopravy a také potvrdí dodací lhůtu a cenu.

2.3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptovaná (dále jen "akceptace objednávky"). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím, případně i jiné potřebné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

b) o obchodním jménem a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

n) o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

o) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,

c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu.

d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR (návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy av případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit prodejní ceny zveřejněné v e-shopu, zrušit nebo zavést libovolnou cenovou akci. Změny jsou závazné následně na všechny objednávky vytvořené od okamžiku změny.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

4.2. Kupující je povinen:

a) převzít objednané a dodané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu. Tato informace se však může měnit a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží a reálná dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

5.2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

5.4. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Místo"). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Časový rozsah").

5.5. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzatý okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

5.6. Pokud bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě av Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.

5.7. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a / nebo v případě, že zásilka není kompletní, je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby.

5.8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

5.9. Kupující si při vytváření objednávky může vybrat jeden z následujících způsobů platby:

úhrada ve výdejním místě - kupující uhradí kupní cenu v hotovosti zboží v hotovosti ve zvoleném výdejním místě prodávajícího.

úhrada ve výdejním místě - kupující uhradí kupní cenu platební kartou prostřednictvím POS terminálu ve zvoleném výdejním místě prodávajícího.

úhrada zboží na dobírku v hotovosti - kupující uhradí cenu podle kupní smlouvy a poplatek za dobírku v hotovosti při doručení zboží na dodací adresu.

úhrada zboží platební kartou přes internet, pokud je tato možnost kupujícímu umožněna - rychlá a bezpečná úhrada zboží platební kartou přes internetový platební portál provozovaný bankou. Tuto možnost musí kupující zvolit už při vytváření objednávky.

úhrada zboží bankovním převodem - při zvolení tohoto způsobu platby bude kupujícímu zaslán příkaz k úhradě s potřebnými údaji na zrealizování bankovního převodu. Po zaúčtování platby na bankovním účtu prodávajícího (obvykle do 2 pracovních dnů) bude kupující o této skutečnosti vyrozuměn a následně bude odeslán objednané zboží nebo služba.

5.10. Kupující si způsob platby závazně vybírá při sestavování objednávky, protože ne všechny způsoby platby jsou dostupné pro všechny způsoby dopravy, výdejní místa či skupiny zboží

5.11. Kupující může změnit zvolený způsob platby pouze po dohodě s prodávajícím.

5.12. Kupující si při sestavování objednávky v e-shopu zvolí způsob doručení zásilky. K dispozici jsou následující způsoby doručení zásilky:

osobní odběr ve výdejním místě - zboží si kupující převezme osobně v některém z výdejních míst v rámci jejich běžných otevíracích hodin. Ne všechny výdejní místa jsou dostupné pro všechny druhy zboží a služeb.

kurýr - prodávající doručí zásilku kupujícímu prostřednictvím kurýra na zvolené místo dodání následující den po expedici. Zboží je kurýrem doručováno pouze během pracovních dnů.

5.13. Cena za doručení objednávky na místo určené kupujícím za jednotlivé způsoby dopravy je závislá na zvoleném způsobu dopravy, způsobu platby za zásilku, druhu zboží, hmotnosti, rozměrů a ceny zásilky. Všeobecný ceník dopravy je uveden v samostatné příloze těchto Obchodních podmínek.

5.14. Prodávající si vyhrazuje právo žádat část nebo celou kupní cenu za objednávku s výší vyšší než 5000 Kč s DPH platbou předem

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen "kupní cena").

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

6.6. Všechny vyhlášené cenové akce jsou platné vždy pouze do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

Věrnostní program:

6.7. Kupující může uhradit část nebo celou kupní cenu za zboží body z věrnostního programu z předchozích nákupů v procesu tvoření objednávky

6.8. Cena 1 bodu stanovena na 1 Kč s DPH

6.9. platnost bodů je 12 měsíců od uskutečnění nákupu

6.10. Body se připisují pouze registrovaným zákazníkům za uskutečněné nákupy a za zboží, které je zařazeno do věrnostního programu

6.11. Prodávající si vyhrazuje právo na výběr nebo změnu produktů zařazených do věrnostního programu bez předchozího oznámení

6.12. Zařazené zboží do věrnostního programu je označeno v detailu produktu

6.13. Podmínkou připsání bodů je převzetí zboží a uhrazení celé kupní částky za zboží

6.14. Prodávající má právo odebrat body v případě nezaplacení celé kupní částky za zboží nebo za vrácené zboží při odstoupení od kupní smlouvy na dálku do 14 dnů nebo nepřevzaté zboží

6.15. Prodávající si vyhrazuje právo změnit podmínky věrnostního programu a to uvede v obchodních podmínkách

6.16. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit věrnostní program a bude o tom informovat emailem všechny zákazníky, kteří jsou do programu zařazeni minimálně 3 měsíce před zrušením programu

6.17. Věrnostní program je platný pouze pro online objednávky pro e-shop www.cerpadlazavlahy a nelze jej uplatňovat jinak než v procesu online objednávky

7. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

7.2. . Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Tiskopis reklamačního formuláře naleznete ZDE:

8.1. Kupující může uplatnit reklamaci v sídle firmy prodejce nebo na výdejním místě ve kterém si zboží sobno vyzvedl.

8.2. Určená osoba na výdejním místě může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí prodávajícímu na vybavení a o reklamaci rozhodne prodávající.

8.3. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud se reklamovaná vada neprokáže nebo se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, bude reklamace zamítnuta. Pokud se jedná o vadu nezaručí a kupující souhlasí s placenou opravou, bude zboží opraveno za cenu dle aktuálního platného ceníku.

8.4. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.5. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.6. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.7. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.8. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5.týchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu) tak, že umístil tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.9. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby na výdejním místě.

8.10. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný Reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu. Kupující byl řádně seznámen s Reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenskej národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

8.11. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.12. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.13. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je přílohou číslo 3. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje.

8.14. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

8.15. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě.

8.16. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.17. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.18. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pokud kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

b) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

d) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,

f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

h) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

i) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neprodleně neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.,

8.19. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.20. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.21. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

8.22. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.23. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.24. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů,

nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.25. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.26. Doporučujeme pro přijetí reklamace aby reklamované zboží nebo jeho součásti nebyly nepřiměřeně znečištěné a splňovaly základní předpoklady pro hygienicky bezpečné vyřízení reklamace.

8.27. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

8.28. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství SR (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Seznam všech subjektů ARS zveřejňuje Ministerstvo hospodářství na stránce:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

8.29. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Výluky ze záruky

8.30. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží nebo dílů používaných v souladu s jejich technickým určením. Předepsaná provozní údržba a doporučená provozní péči nejsou součástí bezplatného záručního servisu.

8.31. Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly:

mechanickým poškozením zboží

neodborným zásahem a změnami na zboží učiněnými provozovatelem, nebo třetí osobou

nesprávnou obsluhou nebo provozem zboží v rozporu s návodem k obsluze a/nebo zaškolením při instalaci a/nebo zanedbáním předepsané péče o zboží nebo užíváním v rozporu s obecnými zásadami

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému výrobcem zařízení

způsobem neslučitelným s technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR

nadměrným zatěžováním, přetížením, nadměrným užíváním

používáním nevhodného spotřebního materiálu nebo programového vybavení či příslušenství

ohněm, bleskem, atmosférickou nebo statickou elektřinou, vodou, vytopením, pádem, mechanickým poškozením vnějším vlivům, kolísáním napětí v el. síti a jinými nezvratitelnými událostmi

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.122 / 2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění eskorších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je

nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a reklamačním řádu, bude získávat osobní údaje vždy zvlášť na základě souhlasu kupujícího a zároveň zajistí, aby tyto osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu na který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány za účelem plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,

b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,

c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,

d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou,

e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,

9.11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,

b) účel zpracování osobních údajů,

c) ve všeobecně srozumitelné formě identifikační údaje prodávajícího.

d) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,

e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména

I) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí kupujícímu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který kupujícímu tuto povinnost ukládá, a vyrozumí kupujícího o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

II) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,

III) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

IV) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,

V) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného předpisu SR.

9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat:

a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

9.15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 9.18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

9.16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.

9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu ma ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.18. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.

9.19. Omezení práv kupujícího podle § 28 ods. 2 ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

Tiskopis na odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE:

10.1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu.

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný.

10.11. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.12. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.14. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.15. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

b) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

10.16. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, která zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy v průběhu 14 dní od nákupu se na vás nevztahuje.

11. Zakaznické hodnocení

11.1. Veškerá hodnocení uváděná na webu www.cerpadlazavlahy.CZ jsou z ověřených portalů od ověřených zákazníků, kteří mohou psát hodnotu jen na základě realizovaného nakupu a uvedení osobního emailu a dalších údajů pro vyřízení objednavky

11.2. Tímto prohlašujeme ze hodnotaní jsou pravdivé a ověřené přímo portály které provozují tutou činnost

11.4. Zdroje ověřených hodnocení https://www.zbozi.cz/obchod/141021/, https://obchody.heureka.cz/cerpadlazavlahy-cz/recenze/

12. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě emailových zpráv nebo telefonních hovorů.

12.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

12.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, která zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy v průběhu 14 dní od nákupu se na vás nevztahuje.

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Komu:
I&B TANDEM s.r.o.
Novozámocká 97
949 05 Nitra
Slovensko

IČO: 46772456

zapsána v OR okresního soudu v Nitre,Oddiel: Sro; Vložka číslo: 32221/N

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby číslo:

Datum objednání / přijetí (*)......................................................................................................................................................................................

Jméno spotřebitele / spotřebitelů (*)...........................................................................................................................................................................

Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*)...........................................................................................................................................................................

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz  (*)................................................................................................................................................................

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

..............................................................................................................................................................................................................................

Datum..............................................

(*) Povinný údaj

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo emailem) na poštovní adresu společnosti


Komu:


I&B TANDEM s.r.o.
Novozámocká 97
949 05 Nitra
Slovensko
IČO: 46772456


Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako Příloha č. 1 Obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena přednostně převodem na bankovní účet, případně stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti nebo do odběrného místa, kde jste jej převzali bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Příloha č. 2

Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete uplatnit reklamaci)

Komu:

I&B TANDEM s.r.o.
Novozámocká 97
949 05 Nitra

IČO: 46772456

Tímto oznamuji, že si uplatňuji reklamaci na následující zboží:

Meno: *...........................................................................

Příjmení:*........................................................................

Ulica a číslo:....................................................................

PSČ:...................................

Město:................................

E-mailová adresa: *.........................................................


Telefonní číslo: *..............................................................

Číslo objednávky: *..........................................................

Datum dodání zboží: *......................................................

Název zboží:....................................................................

Popis závady:*.................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Návrh na vyřízení reklamace:.............................

Příloha č. 3

Doprava a platba za objednávku:

Standardní cena za dopravu:

Objednávka do 3999 Kč Objednávka nad 4000 Kč *
99 Kč 0 Kč

Platí pro celou Českou republiku a na sběrných místech dopravních spoločností (Packeta)
Ceny včetně DPH (*neplatí pro nadrozměrné zásilky)

Poplatek za způsob platby:

Dobírka
(platba v hotovosti nebo platební kartou kurýrovi nebo na výdejním místě "ZÁSILKOVNA")
Placení předem
40 Kč 0 Kč

Individuální cena dopravy

  • týká se produktů, které pro svou hmotnost, objem nebo povahu je nutno přepravovat jiným než standardním způsobem
  • vztahuje se i na produkty, kde je nutná nestandardní přeprava z důvodu bezpečné dopravy a musí být přepravovány na bezpečnostní paletě
  • příplatek za dopravu je účtován paušálně bez ohledu na výši objednávky a nevztahuje se na ně doprava zdarma i když je výše objednávky na 3999 Kč vč. DPH
  • tyto produkty jsou označeny piktogramem "individuální přeprava"
  • částka dopravy je připočtena v procesu objednávky
  • všechny ceny jsou uvedeny s DPH

1. LDPE a HDPE hadice 

Průměr hadice Cena za dodání
25 a 32 mm 150 Kč / za každých započatých 100 m (1650 Kč nad 1000 m)
40 mm 395 Kč / za každých započatých 100 m (4345 Kč nad 1000 m)
50 mm 475 Kč / za každých započatých 100 m (5225 Kč nad 1000 m)
63 mm 300 Kč / za každých započatých 50 m (3300 Kč nad 500 m)

2. Drenážní potrubí (všechny průměry)

Počet Cena za dodání
1 150 Kč / ks

3. Tlakové nádoby AQUAPRESS, ARD, GWS, SPTB, JOVAL

Objem tlakovej nádoby Cena za dodání
150 - 199 l 295 Kč / ks
200 - 299 l 490 Kč / ks
300 - 399 l 590 Kč / ks
400 - 600 l 690 Kč / ks

4. Tlakové nádoby HVP

Objem tlakové nádoby Cena za dodání
HVP 100 300 Kč / ks
HVP 150 350 Kč / ks
HVP 201 500 Kč / ks
HVP 301 l 600 Kč / ks
HVP 501 l 900 Kč / ks

5. Čerpací stanice NORIA a plastové šachty

Druh zboží Cena za dodání
NORIA KRG P2, P4, P8 250 Kč / ks
Šachta NORIA bez čerpadla 250 Kč / ks
Šachta pro čerpadlo S7 a S8 250 Kč / ks

6. Hnojiva o hmotnosti 25 kg ()

Počet ks Cena za dodání
2 kusy 80 Kč
cena za každý ďalší kus 80 Kč

7. Netkaná textilie 3,2 x 100 m / síť proti krtům 2 x 200 m, geotextilie 2 x 50 m

Počet ks Cena za dodání
cena za každý kus 150 Kč

9. Domácí vodárna s tlakovou nádobou (mini paleta)

Počet ks Cena za dodání
cena za každý kus 125 Kč

10. piniová kůra PREMIUM BASTEJI

10. piniová kůra AGGRE

Počet ks Cena za dodání
 do 4 ks 100 Kč 
5-9 ks 300 Kč
10-14 ks 500 Kč
15-19 ks 750 Kč
20-29 ks 1200 Kč
30-49 ks 1500 Kč
50 ks a více 2500 Kč

Ochrana osobních údajů spotřebitele:

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti I&B Tandem s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů SR), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce Zpracování osobních údajů